PARKPALET PORTALI KULLANIM KOŞULLARI

GİRİŞ İş bu portale giriş yapan ve üye kaydı yaparak portalden yararlanmayı amaçlayan kullanıcılar, üyelik kaydını yaptırarak aşağıdaki kullanım koşullarını ve zaman içinde portalde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, portalde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 1.2. İş bu portal aşağıda tanımı bulunan ve kısaca PP olarak anılan Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Loft Residence A Blok Kat:1 34394 Şişli İstanbul adresinde mukim Parkpalet Lojistik Hizmetleri A.Ş.’ne aittir. PP, ihtiyaç duyulması halinde kullanım koşullarında amaca uygun değişiklikler yapabilir. TANIMLAR (KISALTMALAR) Aşağıda alfabetik olarak sıralanmış olan kısaltmalar,iş bu sözleşmede karşılarında yer alan anlamları ifade edecektir;

“Hizmet Alan”: Hizmet Veren’in parkpalet.com’da verdiği ilanlarla ve/veya sunduğu boş ve uygun depolama alanlarında Hizmet Veren’in depolama hizmetine talip olan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

“Hizmet Veren”: - boş ve uygun depolama alanlarını ücret karşılığında ve iş bu sözleşme koşullarında başkalarına tahsis etmek arzu ve niyetinde olan,

Bunun için “parkpalet.com”a ilan vererek ve veri tabanına kaydederek “parkpalet.com”u iş bu sözleşme koşullarında kullanacak olan, depolama konusunda faaliyet gösteren, gerçek ve/veya tüzel kişileri

Kullanıcı: Aşağıda tanımı yapılan parkpalet.com’u ziyaret eden ve üye olmayan kişileri,

Ödeme sistemi: Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin PP veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında online olarak kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan havale, EFT gibi sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

parkpalet.com: www.parkpalet.com adlı web sitesi ve/veya mobil uygulaması ile ilan yayınlayarak veya ParkPalet veri tabanına ilgili verileri kaydederek/kaydettirerek ;

Depolama hizmetleri veren firmaların, bu hizmetleri almak isteyen kişilere belli dönemlerle ücret karşılığı tahsis etmek istediği uygun depolama alanlarını ilan ettiği, aynı zamanda depolama hizmeti almak isteyenlerin de belli dönemlerle ücret karşılığı depolama alanı talebinde bulunduğu, böylelikle depolama hizmeti veren ile bu hizmeti almak isteyenlerin buluşturulduğu, siparişin verilebildiği, bahsi geçen hizmetin tahsilatının ve ödemesinin gerçekleştirebildiği, depolanabilecek alanların ihtiyaca göre listelenebildiği ve sorgulanabildiği ve ayrıca bir ticari mesafeli sözleşme ile hizmet alımına ve satımına konu olabildiği, B2B online ticaret platformunu,

PP: İşlettiği “parkpalet.com” üzerinden, boş ve uygun depolama alanlarını ücret karşılığında başkalarına tahsis etmek isteyenler ile depolama alanlarına ihtiyaç duyanları ücret karşılığı bir araya getiren,

aşağıda tanımı bulunan ödeme sistemi ile ilgili hizmet bedellerinin tahsilini sağlayan, “parkpalet.com”da yer alan hizmetlerin doğrudan sağlayıcısı olmayan, 26 Ağustos 2015 gün ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4 maddesinde bahsi geçen, (Aracı Hizmet Sağlayıcı) olan ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayan, Taraflardan birinin diğerine karşı üstlendiği edimi/edimleri, tam, zamanında veya gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya taraflardan birinin diğerine herhangi bir biçimde zarar vermesi nedeniyle diğer tarafa karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayan, ParkPalet markasının sahibi olan Parkpalet Lojistik Hizmetleri A.Ş.’yi,

“Üye”: parkpalet.com’u “Hizmet Alan” ya da “Hizmet Veren” olarak kullanmak amacıyla “Kullanım koşulları”nı kabul ederek kayıt olan kişileri,

“Üyeler”: Birlikte olarak Hizmet Alan ile Hizmet Veren’i

ifade eder.

İş bu sözleşmede PP’nin “Üye”ye karşı olan hak ve yükümlülükleri aynı anda hem Hizmet Alan hem de Hizmet Veren’e karşı geçerlidir. Diğer bir anlatımla, iş bu sözleşmede Üye’nin yükümlülük ve sorumluluklarından hem Hizmet Alan hem de Hizmet Veren yükümlü ve sorumludur.

SÖZLEŞMENİN KONUSU İş bu sözleşmenin konusu Üyelerin parkpalet.com’u kullanma koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülükleri ile PP’nin “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatıyla Üyelere karşı olan hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

HİZMET ALAN – HİZMET VEREN VE PP ARASINDAKİ SÜRECİN İŞLEYİŞİ Hizmet Alan ve Hizmet Veren, parkpalet.com’da ilan verebilmek için öncelikle parkpalet.com içinde uygun bir profil oluşturacaktır. Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi ve yasal olarak tanımlanması gereken diğer bilgileri ve kayıt anında istenen bilgileri eksiksiz ve açık olarak kaydedecektir/verecektir. Hizmet Veren ayrıca profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da parkpalet.com’a girişini yapacaktır. Üye kaydının oluşturulmasının ardından Hizmet Veren herhangi bir sayı sınırlamasına bağlı olmaksızın parkpalet.com’da vereceği ilan ile depolama hizmeti vermeye talip olduğu boş ve uygun depolama alanını ve sağlayabileceği depolama hizmet süresini ilan edebilir. Hizmet Alan da parkpalet.com’a kayıt olduktan sonra, site üzerinden ilan seçerek ya da form doldurarak mallarının depolanması ve gerekli lojistik hizmetlerin temini için ihtiyaç duyduğu depolama alanını ve süresini ilan edecektir. PP de tarafların bu arz ve talebini eşleştirerek tarafları bir araya getirecektir. Buna göre Hizmet Veren Hizmet Alan’ın bahsi geçen mallarını, PP’ye ilettiği depolama alanında, tarafların mutabık kaldıkları süre boyunca depolayacaktır. Talebin parkpalet.com’da ilan edilmesinin ardından PP talebin karşılanıp karşılanmayacağını değerlendirilerek uygun Hizmet Alan’a farklı alternatifler sunar. Şayet Hizmet Veren’in ilanındaki koşulların Hizmet Alan’a uygun olması üzerine PP tarafların taleplerini eşleştirir ve rezervasyon oluşturulur. Hizmet Alan’ın talebinin Hizmet Veren’e iletilmesi üzerine taraflar görüşme sürecine girer. Müzakereler sonucu Hizmet Alan ile Hizmet Verenin arasında sözleşme yapılması durumunda Hizmet Veren bu sözleşmenin sözleşme yoksa öneri ve kabulün o da yoksa taraflar arasında koşulları içeren yazışmanın bir kopyasını PP’ye iletilecektir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, PP’nin hazırladığı taslak sözleşmeyi imzalayabilir veya kendi aralarında farklı bir sözleşme ile anlaşabilirler. Her halükarda, PP, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında yapılacak sözleşmenin tarafı değildir ve akdedilen sözleşme kapsamında sözleşmenin taraflarına karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Hizmet Veren ile Hizmet Alan’ın aralarında sözleşme akdedilmemiş olmasına rağmen Hizmet Alan’ın parkpalet.com aracılığı ile (sayesinde) mallarını Hizmet Veren’in deposuna teslim ettiği anda taraflar arasında sözleşme akdedilmiş sayılacaktır. İş bu sözleşme ile Hizmet Veren Hizmet Alan’a verdiği hizmet bedelinin tahsili için PP’yi yetkili kılmıştır. Bu nedenle Hizmet Alan Hizmet Veren ile akdettiği anlaşmadaki ödeme koşulları çerçevesinde aldığı hizmetin fatura bedelini PP’ye ödeyecektir. İlgili hizmetin aylık düzenli bir şekilde sunulması durumunda, Hizmet Alan aylık ödemeleri de PP’ye yapacaktır. Hizmet Veren Hizmet Alan’a hizmet bedeli faturasını gönderdiği eş zamanda faturanın bir kopyasını ve faturaya esas depolama bilgilerini PP’ye göndermekle yükümlüdür. PP, Hizmet Alan’dan tahsil ettiği tutardan bu tutarın oranındaki kendi aracılık hizmet bedelini mahsup ettikten sonra kalanını aracılık hizmet bedeli faturası ile birlikte tahsilat tarihinden itibaren en geç beş gün içinde Hizmet Veren’e iletecektir. Parkpalet.com PORTALI’nın KULLANIM KOŞULLARI Üyeler, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmesi durumunda iş bu sözleşmeyi ihlal etmiş olacağını, bu durumda PP’nin yapacağı bir bildirimle iş bu sözleşmeyi derhal hüküm doğuracak biçimde tek taraflı olarak feshedebileceğini, ayrıca Üyelerin parkpalet.com’daki üyeliğini derhal sona erdirebileceğini kabul ve beyan etmiştir.

Sözleşmenin ihlali anlamına gelen kullanım koşullarına aykırı eylemler şunlardır ;

parkpalet.com’a ve/veya kullanıcılarının cihaz, bilgisayar, veri tabanı ve diğer bilgi sistemine zarar verebilecek virüs zararlı yazılım ve benzer teknolojilerin yayılması ve dağıtılması, parkpalet.com aracığıyla başkalarına spam, istenmeyen, önceden talep edilmemiş ve/veya toplu e-posta, mesaj ve toplu iletişim yapılması, parkpalet.com’un tahrip etme, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, parkpalet.com’un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde parkpalet.com’a erişim sağlanmaya çalışılması, parkpalet.com üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, parkpalet.com kullanıcılarının onayı olmaksızın e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması ve saklanması, parkpalet.com veri tabanındaki bilgileri PP’nin rızası olmaksızın kopyalanması, başka veritabanlarına aktarılması ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine açılması, parkpalet.com’un tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla parkpalet.com’da PP tarafından oluşturulan tüm içerik PP markası ve logosunun ve PP’nin fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanılması, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi, çoğaltılması, bunlardan türemiş çalışmalar yapılması, PP ve/veya başkasına karşı haksız eylem oluşturabilecek biçimde parkpalet.com’a resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipleri, dosyalar, veritabanları, kataloglar ve listelerin yüklenmesi, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunulması, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler yapılması, parkpalet.com’a kaydedilen Hizmet Veren Profilleri, metinler, görseller verilen bilgi, belge ve beyanların/ (a) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı olması, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, istismar edici, onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olması, (b) yürürlükteki mevzuat kapsamında suç teşkil etmesi (c) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmesi (ç) yürürlükteki kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketicinin korunması, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanları vb.) ihlal etmesi, (d) müstehcenlik içermesi, (d) örtülü reklam içermesi (e) Irkçılığa, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik edici olması, (f) 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden (g) Korsan bilgisayar programları veya linkleri vermesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi vermesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları vermesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı vermesi (h), başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz olarak kopyalaması ya da bu eylemin teşvik etmesi; (ı) Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içermesi (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); (i) Yasadışı maddelerin üretimi veya alımı, bilgisayar virüsleri alım satımı yapılması veya oluşturulması ve başkaca yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlaması, (j) Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep etmesi; (k) yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içermesi; (l) Başkalarına ait kişisel bilgileri ifşa etmesi, (n) tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatı ihlal etmesi, (O) rekabeti bozucu veya sınırlayıcı içeriğe sahip olması, Hizmet fiyatlarının manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi veya parkpalet.com’un işleyişinin manipüle edilmesi, parkpalet.com’un üyeliğinin veya kullanımının herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi, parkpalet.com’a Üyenin profilinden başkalarının ilan vermesi, parkpalet.com altyapısına gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunulması, TARAFLARIN HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI HİZMET ALAN’ın HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla PP’ye yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılacaktır. Hizmet Alan, Web Sitesi’ne sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan PP’nin sorumlu olmayacağını kabul eder. HİZMET VEREN’in HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI Hizmet Veren, verdiği ilanında hangi ürünleri depolayabileceğini, palet başı depolama fiyatını, elleçleme fiyatını, depolama mekanının adres bilgilerini, depolamaya dair diğer gerekli detayların tümünü açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde yayınlayacak veya PP’ye bildirecektir. Hizmet Veren, hizmet vereceği depolarda çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen hizmetlerin kendisi tarafından verilmesi ve parkpalet.com’da ilan edilmesine karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Hizmet Veren, iş bu sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu PP’nin kendisine ait hizmetlerin arzı ve verilmesi konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. Hizmet Veren, Hizmet Alan’a tahsis edeceği deposunun Hizmet Alan’ın mallarını depolamaya uygun olduğunu, gerekli ve yeterli alana, raf sistemine, forklifte, operatöre, işçiye ve ekipmana sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmiştir. Depolanan ürünlerin tüm sorumluluğu Hizmet Veren’de olup, ürünlerin, malların güvenliğinden ve zarara uğramamasından verirse Hizmet Veren sorumludur. Hizmet Veren, bu konuda PP’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Keza Hizmet Veren depolama hizmetinin ifası sırasında Hizmet Alan’a, PP’ye, Hizmet Alan personeline veya üçüncü kişilere herhangi bir zarara vermesi durumunda oluşan zararları gidermekle yükümlü olup bu zararlardan PP’nin sorumlu olmadığını kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Hizmet Veren, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullandığı marka, logo ve içerik iii) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle PP, PP çalışanları, yöneticileri, ortakları, tedarikçileri ile diğer parkpalet.com kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, PP’nin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmiştir. Hizmet Veren, parkpalet.com’daki ilan sayesinde ve/veya başka bir biçimde PP aracılığı ile Hizmet Alan ile anlaşması durumunda PP’nin ücretini almasına engel olabilecek hiçbir muvazaalı işlem yapmayacaktır. Aksi durumda Hizmet Veren PP’nin bu konudaki tazminat ve iş bu sözleşmedeki diğer hakları saklı kalmak kaydıyla PP’ye ceza olarak Hizmet Alan’a verdiği hizmetin toplam bedelini ödeyecektir. ÜYELERİN (HİZMET ALAN ile HİZMET VEREN’in) MÜŞTEREK HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI Üyeler, parkpalet.com’da profil oluştururken gereken bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve eksiksiz bir biçimde kaydetmekle yükümlüdür. Üyeler’in parkpalet.com’a erişmek ve parkpalet.com üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, kendileri tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, siteye erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın (cihazın) ve internet erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup sitede sunulan hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı PP’yi sorumlu tutamaz. Üyeler, parkpalet.com üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, parkpalet.com’da yayınladığı ilanlar ve vereceği hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın PP’ye sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Üyeler, parkpalet.com üzerinden kullanıcılara dair elde ettiği kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumakla, hizmet ifası için zorunlu olan haller hariç onları herhangi bir ticari amaçla olsun olmasın üçüncü kişiler ile paylaşmamakla, bu konuda çalışanları ve iş ortakları ile olan sözleşmelerinde aynı yükümlülüğü dayatmakla yükümlüdür. Üyeler, parkpalet.com üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerle ya da kendilerinin sözleşmeye aykırı davranışları ile ilgili olarak, PP’ye yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada PP’nin sorumlu olmadığını ve PP’nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Üyeler, iş bu sözleşmeye aykırı eylemleri nedeniyle parkpalet.com’un faaliyetlerinin kısıtlanması veya durmasına neden olursa PP’nin diğer hakları saklı kalmak kaydıyla PP’nin bu nedenle oluşan tüm zararlarını karşılamakla yükümlüdürler. PP’NİN HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI PP, Üyeler’e vermekle yükümlü olduğu (Aracı Hizmet Sağlayıcı) işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, vermekle yükümlü olduğu hizmetleri sunulabilmesi için işbu sözleşmede belirlenen istisnalar saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; PP her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını teknik ihtiyaçlar nedeniyle (sistemde yapılacak olan güncelleme, bakım, onarım vs) ve iş bu sözleşmede belirtilen koşullarda durdurabilir veya son verebilir. PP yalnızca Hizmet Alan ve Hizmet Veren’i bir araya getiren bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin doğrudan sağlayıcısı değildir. 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, PP (Aracı Hizmet Sağlayıcı) dır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üyeler tarafından sisteme yüklenen içerikler, görseller, kullanıcı bilgileri, şirket bilgileri, veya sair veriler veya ilanların doğruluğu, ilanda belirtilen özellikler ile hizmetlerin uyuşup uyuşmadığı, hizmetin veya hizmet alacak olan tarafların güvenilirliği, depolanacak ürünlerin ve depo alanlarının hukuka uygun olup olmaması, depolanacak ürünler ve saklanan mekanların yasa ile belirlenen şartlara uygun olup olmadığı, kişilere zarar verip vermemesi konusunda veya 3. Kişilerin haklarını ihlal edip etmediği konusunda PP herhangi bir garanti vermez. PP idari / yargısal makamlardan talep gelmesi halinde Üyeler tarafından yüklenen ilanları, içerikleri ve/veya benzeri verilerin yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir. parkpalet.com‘da yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için parkpalet.com’da üye kaydı oluşturmak zorunludur. PP, bazı içerikleri üye olmayan standart kullanıcılara da sunabilir. PP, Hizmet Veren’in ilanlarını yayına almakla veya depo bilgilerini veri tabanına doğru ve eksiksiz şekilde eklemekle ve ayrıca Hizmet Alan’a talep ettiği hizmete dair, Hizmet Veren’lerin ilanlarını veya Hizmet Alan’ın talep ettiği şartlara uygun depo alanlarını veri tabanı üzerinden eşleştirip uygun seçeneklerin varlığı halinde Hizmet Alan’a sunmakla yükümlüdür. Ancak, site içi arama ve sıralama konusunda tek yetkili PP’dir. PP, bu konuda farklı algoritmalar kullanabilir. PP, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, mobil uygulamalara, dosyalara veya içeriklere 'bağlantı' verebilir. Bu bağlantılar, referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir. Bağlantı verilmesi, o web sitesini, mobil uygulamasını veya işleticilerini desteklemek amacı taşımaz, o web sitesi veya mobil uygulama içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez. Hizmet Alan’a ait bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle PP sorumlu değildir. PP, üyeler tarafından parkpalet.com’un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajlarını ve içeriklerini her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Yine PP, Hizmet Veren’in sözleşmeye aykırı davranması halinde iş bu sözleşmenin feshini beklemeden hizmet Veren’in parkpalet.com’a olan üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. PP’nin kişisel bilgiler ve gizlilik konusundaki beyanları ve çekinceleri, www.parkpalet.com sayfasında ayrıca görülebilir. Sitenin ilgili sayfada ilan ettiği Gizlilik Bildirimi işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. PP, onay vermeleri halinde üyeleri reklam bannerlerinde kullanabilir. Üyeler, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, PP’nin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Üyeler, bu üyelikle birlikte, servisle ilgili kampanyalar ve benzeri duyurular ile ilgili elektronik iletişim araçları vasıtasıyla yapılacak bilgilendirmelere, fırsat ve kampanyalardan haberdar olabilmek için SMS veya E-Posta yolu ile yapılacak ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay verir. PP, parkpalet.com’un hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da parkpalet.com‘un ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve parkpalet.com’dan indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti etmez. parkpalet.com içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi PP olup, üyeler parkpalet.com bulunan hizmetleri, izin verildiği kadar görüntüleme ve yararlanma hakkına sahiptir. Üyeler, parkpalet.com‘a ait eser niteliğindeki içerikleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkına sahip değildir. Üyeler‘e parkpalet.com‘da bulunan hiçbir içeriği kopyalamayacağını, kişisel yararlanma haricinde çoğaltmayacağını, yaymayacağını, ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına ve yararlanmasına sunmayacağını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında parkpalet.com üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesaplarıdır. Üyeler, işbu sözleşme konusu iş ile ilgili kullandığı her ne nam altında olursa olsun 3. Kişilere ait fikri mülkiyet haklarının her türlü yasal ve sözleşmesel kullanım haklarına sahip olduğunu, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 3. Kişiler tarafından herhangi bir nedenle PP’ye bir itiraz ve/veya tazmin talebi yapılması ve/veya yasal süreç başlatılması halinde, PP’yi tüm bu durumlardan ari tutacağını, 3. Kişilere her türlü ödemeyi yapacağını, 3. Kişilerin her türlü tazmin talebini yerine getireceğini, aksi durumun işbu sözleşmeye esaslı aykırılık teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, işbu sözleşme hangi nedenle olursa olsun feshi ve sona ermesi durumunda PP’ye ait tescilli ve/veya tescilsiz fikri mülkiyet haklarını hangi amaçla olursa olsun kullanmayacağını ve bu haklara ilişkin yükümlülüğünün sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme çerçevesinde Üyeler, parkpalet.com‘a yüklediği veya sistem üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin fikri mülkiyet ve her türlü kişilik haklarına zarar veren ya da zarar verme veya tehlikeye sokma ihtimali olan hiçbir davranış ve eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. PP, sisteminde kayıtlı Hizmet Alan’ların isim, adres ve telefon numarasının ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Veren’ler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. PP, işbu sözleşme konusu hizmetin verileceği web sitesini veya uygulamayı, sunulan hizmetlerin içeriğini ve kapsamını tek taraflı olarak dilediğinde durdurma, iptal etme, farklı bir alan adına yönlendirme, ücret politikasında değişiklik yapma hakkını elinde tutar ve işbu sözleşme üyelere süresiz ve kesintisiz hizmet verileceği garantisi verildiği anlamına gelmez. Üyeler tarafından sisteme yüklenen içerikler, görseller, kullanıcı bilgileri, şirket bilgileri, veya sair veriler veya ilanların doğruluğu, ilanda belirtilen özellikler ile hizmetlerin uyuşup uyuşmadığı, hizmetin veya hizmet alacak olan tarafların güvenilirliği, depolanacak ürünlerin ve depo alanlarının hukuka uygun olup olmaması, depolanacak ürünler ve saklanan mekanların yasa ile belirlenen şartlara uygun olup olmadığı, kişilere zarar verip vermemesi konusunda veya 3. Kişilerin haklarını ihlal edip etmediği konusunda PP herhangi bir garanti vermez. PP, gerekli gördüğü durumlarda, bildirimsiz olarak üye hesaplarını askıya alma, kısıtlama, iptal etme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda ilgili üye yazılı talepte bulunursa, iptal sebebini sistem yöneticilerinden öğrenebilir. PP, sözleşme konusu hizmeti dilediği zaman ücretli veya ücretsiz hale getirebilir. Site kullanım koşullarında, sitenin tasarımında, verdiği hizmetlerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Üyelik ücrete tabi değildir. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ İş bu “parkpalet.com PORTALI KULLANIM SÖZLEŞMESİ” taraflarca süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan her biri herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın iş bu sözleşmeyi diğer tarafa 30 gün öncesinde bildirimde bulunarak feshedebilir. Bu durumda diğer taraf sözleşmeyi fesheden taraftan sözleşmenin erken feshedildiği gerekçesiyle herhangi bir hak talep edemez. Taraflardan birinin iş bu sözleşmeye aykırı davranması durumunda diğer taraf, sözleşmeyi ihlal eden tarafa yapacağı yazılı bir bildirim ile herhangi bir önel vermeksizin iş bu sözleşmeyi tek taraflı biçimde feshedebilir. Bu durumda sözleşmenin feshine neden olan taraf diğer tarafın fesih nedeniyle oluşan zararlarını karşılayacaktır. GİZLİLİK Taraflar, işbu sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı olarak yaptıkları işten dolayı birbirlerinden elde edecekleri gizli bilgileri aksine herhangi bir hukuki gerekçe yok ise, üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ifşa etmeyeceklerini taahhüt ederler. Bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik, iş bu sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesini takiben beş yıl boyunca geçerlidir. Sözleşme konusu işe ilişkin yazılı veya sözlü, herhangi bir ortamda bulunan bütün teknik ve ticari bilgiler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama planları, müşteri listeleri, fiyat listeleri, maliyet bilgileri, doküman, materyal, şifre, kod, algoritma, strateji, malî bilgiler ve müşteri bilgileri çalışanlarla ilgili bilgiler, fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden müseccel olsun olmasın her türlü ürün ve usullerle ilgili olarak Taraflardan birinin şu an için bildiği veya mülkiyetinde olan veya bundan sonra öğreneceği veya edineceği, genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan üzerinde “gizlidir” ibaresi olması şartı aranmaksızın her türlü sözlü ve/veya yazılı bilgi, gizli bilgidir. Aşağıda tanımlanan bilgiler 8.1. maddede bahsi geçen “gizli bilgi” kapsamına girmeyecektir. İfşa olunan tarafın kusuru olmaksızın kamuya açıklanmış veya önceden kamuoyunun bilgisinde olan bilgiler, Yargı makamları ve resmi makamların talimatları doğrultusunda ya da yürürlükteki mevzuat gereği bilgiyi elinde bulunduranın açıklamak zorunda olduğu bilgiler, MÜCBİR SEBEP Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya tarafların kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") taraflardan birinin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, mücbir sebepten etkilenen taraf ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

GENEL HÜKÜMLER Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu Sözleşmenin yorumlanması ve iş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde taraflar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya bağlantılı olan her türlü ihtilafın çözümünde yetkili yargı merci İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'dir. Bildirim Taraflar, bir hakkın doğumu, sona ermesi, yenilenmesi, değiştirilmesi gibi hukuki işlemlerde birbirlerine Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen yollarla bildirimde bulunabilirler. Bunların dışında kalan ve tarafların günlük operasyonların için iletişim kurmaları gerekmesi durumunda taraflar e-posta, SMS veya mobil uygulamalarla iletişim kurabilirler. Taraflar, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Sözleşmesi'nin Devri Taraflardan hiçbiri diğerinin önceden yazılı onayını sözleşmeden doğan haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen başkalarına devredemeyecektir. İşbu sözleşme hükümleri, ticari işlerin ve hizmetlerin ifası için tacirler arasında yapılmış olduğundan dolayı Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Genel Hükümlere tabi olup Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerine tâbi değildir. İş bu sözleşme 11 maddeden ibarettir. PARKPALET LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.

ParkPalet bir Navlungo markasıdır